Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen en haar opdrachtgevers, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden. Als je namens een derde partij handelt, dan gelden de algemene voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als dit veroorzaakt is door een derde partij. 1.2 Totstandkoming overeenkomst: de totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door middel van schriftelijke goedkeuring (via de mail) van een opdracht, zowel met als zonder vooraf opgestelde offerte. Bij wederzijds goedkeuren (mondeling of schriftelijk) komt de opdracht tot stand en zal deze door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen worden uitgevoerd. 1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elk natuurlijk - of rechtspersoon bedoeld waarmee Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen betrekkingen onderhoud. 1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.5 Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 2.1 De opmaak van een offerte is gratis. 2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend indien de dienst waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is. 2.3 Zodra een opdrachtgever een offerte van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen goedkeurt is er sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn daarop van toepassing. 2.4 In een offerte van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijke zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijn, tijd voor correcties, bijkomende werkzaamheden en tarief staan erin. 2.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders aangegeven. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever derhalve geen tekortkoming toerekenen aan Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Op basis hiervan kan de opdracht niet worden geannuleerd en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Wel kan de opdrachtgever een redelijke nieuwe termijn stellen om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Het overschrijden van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever wel grond leveren voor het annuleren van de opdracht, maar biedt geen recht op schadevergoeding.  2.6 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan in de offerte en de factuur een onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden, als dit van toepassing is. 2.7 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals portokosten, print- en papierkosten die bij de opdracht horen, worden afzonderlijk berekend. Tenzij de kosten bij de prijs zijn inbegrepen. 2.8 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 2.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 3. Wijzigingen, uitvoeringstermijn, prijsverhoging 3.1 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. 3.2 Indien na bevestiging de opdracht wordt aangevuld, worden de extra kosten daarvoor apart in rekening gebracht. Ook kan een aanvulling van de opdracht ertoe leiden dat de opdracht later wordt opgeleverd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen en is voor de opdrachtgever geen gegronde reden om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 3.3 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 3.4 Zonder daarmee in gebreke te komen kan Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwaliteit en/of kwantiteit opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 3.5 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen welke daardoor direct of indirect ontstaan is. 3.6 Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen zullen worden vermeld op de website. Artikel 4. Opschorting, ontbinding, annulering, tussentijdse opzegging opdracht 4.1 Als een opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen niet verplicht teksten te corrigeren die nog niet gecorrigeerd zijn. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht. 4.2 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht zonder sommatie en/of gerechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van een schadevergoeding indien: de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, bij (aanvragen) van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever. De vorderingen van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen zijn in dat geval direct opeisbaar. 4.3 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan worden verlangd. 4.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken voortvloeiende uit de wet en de overeenkomst. 4.5 Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 4.6 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen gerechtigd vergoeding van de schade op te eisen, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 4.7 Indien de opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor reeds gemaakte kosten en de eventuele uitvoering, en de gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4.8 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Artikel 5. Overmacht 5.1 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever indien zij daardoor gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt inbegrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen geen invloed kan uitoefenen, waardoor Tekstcorrectie Brenda Nieuwenhuizen niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ziekte hierbij inbegrepen. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen haar verplichting had moeten nakomen. 5.3 In het geval van overmacht, zoals bij ziekte, wordt dit direct door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen bij de opdrachtgever gemeld. Tijdens deze periode van overmacht schorten de verplichtingen van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen op. Als blijkt dat nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten. Artikel 6. Verstrekken benodigde gegevens 6.1 Gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van een goede tekstcorrectie, dient de opdrachtgever tijdig, duidelijk en volledig aan te leveren bij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 7. Betaling en incassokosten 7.1 De betalingstermijn van iedere factuur is 14 dagen. 7.2 Opdrachten die binnen één maand worden afgerond worden gefactureerd na beëindiging van de werkzaamheden. Bij opdrachten die niet binnen één maand worden afgerond heeft Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren. 7.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Aan de opdrachtgever worden tevens de onkosten die worden gemaakt doorberekend. Deze bestaan uit administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering. Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau, alle hierbij behorende kosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. 7.4 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 7.5 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 7.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de incassokosten eveneens rente verschuldigd. 7.7 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen mag de opdrachtgever de door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen gecorrigeerde teksten op geen enkele manier gebruiken. 7.8 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de gecorrigeerde teksten niet gebruikt. 7.9 Indien gedragingen of handelingen ervoor zorgen dat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen de opdracht niet op een redelijke manier af kan maken, heeft Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het recht om de opdracht neer te leggen. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte. Artikel 8. Aansprakelijkheid 8.1 Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 8.2 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is uitgegaan van door, of namens, de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 8.3 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever. 8.4 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet verantwoordelijk voor fouten van derden. 8.5 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het geleverde product kosteloos. 8.6 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Artikel 9. Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden 9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever werkt en/of woont in het buitenland. Artikel 10. Klachten en geschillen 10.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering van de teksten schriftelijk te melden bij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. 10.2 Onzichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering van de teksten schriftelijk te melden bij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. 10.3 Klachten rondom facturen dienen binnen 5 werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 10.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen beslissend. Artikel 11. Geheimhouding 11.1 Zowel opdrachtgever als Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is verplicht alle vertrouwelijke gegevens, die zij tijdens de samenwerking verwerkt, geheim te houden. Dit geldt ook na de beëindiging van de opdracht. Gegevens zijn vertrouwelijk als je weet, of kunt weten, dat het vertrouwelijk is. Artikel 12. Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 12.1 In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt Tekstcorrectie Brenda | Nieuwenhuizen de volgende gegevens: naam en adres van het bedrijf, naam van de contactpersonen, e- mailadressen, telefoonnummers en gegevens die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. 12.2 Tekstcorrectie Brenda | Nieuwenhuizen gebruikt deze gegevens o.a. voor facturering, toezending van nieuwsbrieven en het correct kunnen uitvoeren van een opdracht. 12.3 Betrokkene behoudt altijd het recht om: een verzoek tot inzage, alsook een verzoek voor een kopie, van de gevraagde/verwerkte gegevens; een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verstrekte gegevens; een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens; een beperking, dan wel een bezwaar aan te tekenen; een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 12.4 De verstrekte gegevens zullen binnen een beveiligde omgeving worden bewaard en zullen niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dient Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. 12.5 Alle informatie die door opdrachtgevers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden 13.1 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website: www.brendanieuwenhuizen.nl. 13.2 Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. 13.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.   
Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen brenda@schrijfcorrect.nl 06 53569155 Algemene voorwaarden
2020
Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen en haar opdrachtgevers, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden. Als je namens een derde partij handelt, dan gelden de algemene voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als dit veroorzaakt is door een derde partij. 1.2 Totstandkoming overeenkomst: de totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door middel van schriftelijke goedkeuring (via de mail) van een opdracht, zowel met als zonder vooraf opgestelde offerte. Bij wederzijds goedkeuren (mondeling of schriftelijk) komt de opdracht tot stand en zal deze door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen worden uitgevoerd. 1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elk natuurlijk - of rechtspersoon bedoeld waarmee Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen betrekkingen onderhoud. 1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.5 Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 2.1 De opmaak van een offerte is gratis. 2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend indien de dienst waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is. 2.3 Zodra een opdrachtgever een offerte van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen goedkeurt is er sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn daarop van toepassing. 2.4 In een offerte van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijke zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijn, tijd voor correcties, bijkomende werkzaamheden en tarief staan erin. 2.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders aangegeven. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever derhalve geen tekortkoming toerekenen aan Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Op basis hiervan kan de opdracht niet worden geannuleerd en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Wel kan de opdrachtgever een redelijke nieuwe termijn stellen om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Het overschrijden van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever wel grond leveren voor het annuleren van de opdracht, maar biedt geen recht op schadevergoeding.  2.6 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan in de offerte en de factuur een onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden, als dit van toepassing is. 2.7 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals portokosten, print- en papierkosten die bij de opdracht horen, worden afzonderlijk berekend. Tenzij de kosten bij de prijs zijn inbegrepen. 2.8 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 2.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 3. Wijzigingen, uitvoeringstermijn, prijsverhoging 3.1 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. 3.2 Indien na bevestiging de opdracht wordt aangevuld, worden de extra kosten daarvoor apart in rekening gebracht. Ook kan een aanvulling van de opdracht ertoe leiden dat de opdracht later wordt opgeleverd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen en is voor de opdrachtgever geen gegronde reden om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 3.3 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 3.4 Zonder daarmee in gebreke te komen kan Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwaliteit en/of kwantiteit opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 3.5 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen welke daardoor direct of indirect ontstaan is. 3.6 Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen zullen worden vermeld op de website. Artikel 4. Opschorting, ontbinding, annulering, tussentijdse opzegging opdracht 4.1 Als een opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen niet verplicht teksten te corrigeren die nog niet gecorrigeerd zijn. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht. 4.2 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht zonder sommatie en/of gerechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van een schadevergoeding indien: de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, bij (aanvragen) van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever. De vorderingen van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen zijn in dat geval direct opeisbaar. 4.3 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan worden verlangd. 4.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken voortvloeiende uit de wet en de overeenkomst. 4.5 Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 4.6 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen gerechtigd vergoeding van de schade op te eisen, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 4.7 Indien de opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor reeds gemaakte kosten en de eventuele uitvoering, en de gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4.8 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Artikel 5. Overmacht 5.1 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever indien zij daardoor gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt inbegrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen geen invloed kan uitoefenen, waardoor Tekstcorrectie Brenda Nieuwenhuizen niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ziekte hierbij inbegrepen. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen haar verplichting had moeten nakomen. 5.3 In het geval van overmacht, zoals bij ziekte, wordt dit direct door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen bij de opdrachtgever gemeld. Tijdens deze periode van overmacht schorten de verplichtingen van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen op. Als blijkt dat nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten. Artikel 6. Verstrekken benodigde gegevens 6.1 Gegevens en informatie die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van een goede tekstcorrectie, dient de opdrachtgever tijdig, duidelijk en volledig aan te leveren bij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 7. Betaling en incassokosten 7.1 De betalingstermijn van iedere factuur is 14 dagen. 7.2 Opdrachten die binnen één maand worden afgerond worden gefactureerd na beëindiging van de werkzaamheden. Bij opdrachten die niet binnen één maand worden afgerond heeft Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren. 7.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Aan de opdrachtgever worden tevens de onkosten die worden gemaakt doorberekend. Deze bestaan uit administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering. Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau, alle hierbij behorende kosten zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. 7.4 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 7.5 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 7.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de incassokosten eveneens rente verschuldigd. 7.7 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen mag de opdrachtgever de door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen gecorrigeerde teksten op geen enkele manier gebruiken. 7.8 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de gecorrigeerde teksten niet gebruikt. 7.9 Indien gedragingen of handelingen ervoor zorgen dat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen de opdracht niet op een redelijke manier af kan maken, heeft Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het recht om de opdracht neer te leggen. Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen heeft dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte. Artikel 8. Aansprakelijkheid 8.1 Indien Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 8.2 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is uitgegaan van door, of namens, de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 8.3 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever. 8.4 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet verantwoordelijk voor fouten van derden. 8.5 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen het geleverde product kosteloos. 8.6 Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Artikel 9. Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden 9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever werkt en/of woont in het buitenland. Artikel 10. Klachten en geschillen 10.1 Zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering van de teksten schriftelijk te melden bij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. 10.2 Onzichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering van de teksten schriftelijk te melden bij Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. 10.3 Klachten rondom facturen dienen binnen 5 werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. 10.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen beslissend. Artikel 11. Geheimhouding 11.1 Zowel opdrachtgever als Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen is verplicht alle vertrouwelijke gegevens, die zij tijdens de samenwerking verwerkt, geheim te houden. Dit geldt ook na de beëindiging van de opdracht. Gegevens zijn vertrouwelijk als je weet, of kunt weten, dat het vertrouwelijk is. Artikel 12. Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 12.1 In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt Tekstcorrectie Brenda | Nieuwenhuizen de volgende gegevens: naam en adres van het bedrijf, naam van de contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers en gegevens die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. 12.2 Tekstcorrectie Brenda | Nieuwenhuizen gebruikt deze gegevens o.a. voor facturering, toezending van nieuwsbrieven en het correct kunnen uitvoeren van een opdracht. 12.3 Betrokkene behoudt altijd het recht om: een verzoek tot inzage, alsook een verzoek voor een kopie, van de gevraagde/verwerkte gegevens; een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verstrekte gegevens; een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens; een beperking, dan wel een bezwaar aan te tekenen; een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 12.4 De verstrekte gegevens zullen binnen een beveiligde omgeving worden bewaard en zullen niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dient Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. 12.5 Alle informatie die door opdrachtgevers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden 13.1 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website: www.brendanieuwenhuizen.nl. 13.2 Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen. 13.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.   
Tekstcorrectie | Brenda Nieuwenhuizen      brenda@schrijfcorrect.nl      06 53569155 Algemene voorwaarden
2020